Mgr. Mária Chvajová Staňková, advokátka

Staňková a partneři GDPR, s.r.o.

Mária Chvajová Staňková
 

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Mgr. Mária Chvajová Staňková, advokátka, IČO 71332642

Sídlem Starý Petřín 24, PSČ 671 06

Mail: stankova@stankovapartneri.cz

I. Prohlášení správce osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracovávám pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo vašeho souhlasu.

2. Splňuji informační povinnost vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i dalším subjektům, jejichž osobní údaje zpracovávám.

3. Plním veškeré povinnosti správce osobních údajů, což je zejména zabezpečení vašich údajů.

II. Důležité pojmy

1. Správce je advokátkou, provozovatelem projektu a služeb sdružených pod značkou „Staňková a Partneři“ a webových stránek www.stankovapartneri.cz a s tím souvisejícími službami (společně dále označováno jako „Služby“).

2. Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) způsobem popsaných v těchto Zásadách. Subjektem údajů se pro účely těchto zásad rozumí fyzické osoby, které využily služeb Správce.

3. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů, které získá za účelem vymezeným v těchto zásadách. Předmětem zpracování osobních údajů není zvláštní kategorie osobních údajů.

III. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva (a to i formou online objednávky) či udělený souhlas ze strany subjektů údajů, právem stanovené důvody či oprávněný zájem Správce či subjektu údajů.

2. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (využití Služeb Správce, emailing na základě souhlasu subjektů údajů, komunikace se subjekty údajů, právní povinnosti a oprávněný zájem).

IV. Doba uchování osobních údajů

1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

IV. Práva subjektů údajů

1. Správce zaručuje subjektům údajů následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce zajišťuje, že jím zvolení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám Správce těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů.

2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1.1.2022